Piczo

Log in!
Stay Signed In
Do you want to access your site more quickly on this computer? Check this box, and your username and password will be remembered for two weeks. Click logout to turn this off.

Stay Safe
Do not check this box if you are using a public computer. You don't want anyone seeing your personal info or messing with your site.
Ok, I got it
Back ;(;(;(
(= usaxelo dgiuri =)
es erti Chveulebrivi ambavi araa da arc dzalian gansakutrebuli. ubralod eseti ragaceebi ar xdeba xshirad. xo da am epizodis gmiric me var. ra gitxrat Chemze? erti tbiliseli bichi var, romelic tavis samyaroshi cxovrobs da mihyveba gzas romelsac bundovnad xedavs.
Chemi cxovreba moulodnelobebit ar yofila savse. ubralod sami dzmani viyavit. me yvelaze patara, gio sashualo da leo ki yvelaze didi. vcxovrobdit marto, dedastan ertad. mamachemze araferi ar vicodi vin iyo da sad cxovrobda. suratic ki ar gvqonda misi, rom gvcodnoda rogori iyo, sadme rom shemxvedroda rom mecno. leo arc laparakobda mamaze, gios ki dzulda.
dedas saertod gagoneba ar undoda misi saxelis, isedac gagijebuli iyo leos gamo.

1998 weli, dekemberi
dilis rvis naxevarze gamegvidza. orshabati iyo da skolashi mivdiodi. me da gios ert otaxshi gvedzina. me   me-6 klasshi viyavi, gio ki me-8shi iyo. chveni skola shors iyo da iq leos davyavdit tavisi manqanit.


leo: _ davai padiom bichebo!

ai am sityvebit iwyeboda chveni dila. mere leo tavis magnitafons rtavda da stiu uanders gvasmeninebda magal xmaze.

gio: _ au ra, tvini waigo ra am musikebit to (Chumad mitxra me ise rom leos ar gaego)
    avdeqit me da gio. meore otaxshi deda echxubeboda leos ragacaze.

deda: _ saidan gaq es fulebi?ratom ar anebeb im kotes da magat tavs?ginda rom dagvaqcio?ras merchi?an shen tavs ras erchi?...............
    leo ki chumad svamda chais, titqos arc esmoda dedis laparaki. nagvliani tvalebit Sescqeroda gabzarul chiqas. netav ras fiqrobda? ra adardebda? deda ki agrdzelebda nerviuli xmit laparaks.

deda: _ .......mixede shen tavs shvilo da gTxov nu damgupav, nu gadaeyrebi rame shars.
      am sityvebis shemdeg leom shemomxeda, gamigima da tvali chamikra, shemdeg wamodga, dedas shexeda da shublze akoca.
leo: _ nu nerviulob, xom ici rogor miyvarxar? ratom laparakob amdens? xom ici rom   yvelaferi kargadaa?
deda: _ eh leo, netav egre iyos
leo: _ egrecaa.
leo gamobrunda, daixura tavisi sayvareli qudi da garet gavida. me da gioc gavyevit. mteli gza mxolod musikebs vusmendit, xma aravis ar amougia titqos ertmanetis gverideboda.
male skolac gamochnda. leom manqana gaachera da me da gios fuli mogvca.
leo: _ midit exla torem dagagviandat.
me da gio: _ spasiba leo! jigar!
leo: _ midit gadadit da 2ze aq var ra.
gio: _ okei brat
  leom manqana dadzra da tavis saqmeze wavida. zustad aravin ar icoda leo ras aketebda, magram erti ki vicodit rom magari saxeli qonda yvelgan.
giom vigac gogo dainaxa da wavida miskengio: _ wavedi sanam gameqca ; )
me ki rogorc yoveltvis rezis velodebodi. rezi Cemi bavshvobis dzmakacia. kai tipia ra.
rezic movida
rezi: _ rava xar brat?
me: _ ravi var ra,shen?
rezi: _ me magrad dzaan. gushin chemi deda vatire umagres pontshi viyavi .........................
    rezi yovel dge ese iwyebda laparaks da tvins burgavda ubanshi gagonili ambebit.
gakvetilebic damtavrda. me, rezi da gio ertad videqit da leos velodebodit. kai xani gavida magram chveni dzma ar chanda. bolos da bolos, rogorc iqna movida.
leo: _ prasti bratci, ragac saqmeze viyavi da damagvianda
me: _ araushavs.
leo: _ kai midi cota droze chajeqit ra, mechqareba
  leo anerviulebuli chanda. da sul aqet iqit iyureboda, titqos vigacis danaxva ar undoda. saxltan migviyvana, fuli mogvca da gvitxra rom dges ar movidoda.
leo: _ me dges ar moval da dedac gaafrtxilet ra.
me: _ sad midixar? male moxval?
leos gaegima da mitxra
leo: _ rac ufro cota ici mit ufro did xans cxovrob ;)
mere manqana daqoqa da swrafad wavida. me da gio saxlshi shevedit. dedas edzina. garetac agar gavedi, wvimas apirebda. shuqic ar iyo rogorc yoveltvis. gio teleponze elaparakeboda tavis vitom Seyvarebuls. dagamda me ki vijeqi fanjarastan da leos velodebodi. vicodi ar movidoda, magram mainc velodebodi. giosac chasdzineboda. ucbad gaisma telefonis xma ramac yvela gamoagvidza. deda, romelic telefons ar igebda arasdros, exla wamoxta sawolidan da mivarda telefonTan. titqos ragaca igrdznoo dedis gulma. Cumad usmenda telefons. saxe amgvreuli qonda. nel-nela yurmils xels ushvebda. gafitrebulma qalma yurmili dzirs daagdo, gamobrunda da leos otaxshi shevida. me da giom ver gaviget ra xdeboda. xmis amogebac ver gavbedet. vxedavdit rogor exuteboda leos tansacmels deda. ucbad daiyvira
deda: _ Svilo, leo, leo, sad xar!!!!!!!!!!!!!!!
ucbad guli wauvida. me da giom mivxvdit rom leo agar iyo. gio dedastan mivarda mosashveleblad, me kidev davibeni titqos ver vgrdznobdi chem tavs. movbrundi da garet gaviqeci, mivrbodi da vtirodi. leos vedzebdi. magram is arsad ar chanda. ucbad gavitishe da ar maxsovda ra xdeboda.

leo ertaderti iyo chven vinc gvarchenda. exla ki araferi agar gvqonda. leo davasaflavet. im dros leos dzmakaci kote dzalian gvexmareboda. gio saswavleblad gaushva inglisshi. dedachemi cudad iyo da saavadmyofoshi gadaiyvana. me kidev tavis bidzashviltan gadamiyvana saxlshi, iosebidzeze. me vicodi rom leo da kote padzelnikebi iyvnen da isic gavige rom im dges, leom vigac vereli tengo mokla, romelic qurdis - chechenas disshvili iyo. tan leoc ar iyo am qurdtan kargad. amis gamo is chacxriles tavis manqanashi. Zalian mindoda abaroti amego magram or welshi gavige rom chechenac momkvdariyo. kote arc mishvebda arsad. marto fexburtze davyavdi. mec karg momavals mpirdebodnen da vtamashobdi ra. ubanshic davudzmakacdi bichebs da ese gadioda ra dro.2005 weli, 30 dekemberi

fexburtze dasveneba mqonda da ubanshi me, stechkina, rezi, zuri da tavgaza videqit. axali wlebi modioda da ponts vedzebdit.
stechkina: _ bicho, tavgaz, shentan ver gavatrakebt?marto ar iqnebi axal wels rame to?
Tavgaza: _ au shen ra shemeci to. 1000jer gitxari aratqo da ra gamixure.
stechkina: _ ra iyo shechema ras mechxubebi
zuri: _ yvelaze nagdia baiti viqiravot ra.
stechkina: _ shechema 30 dekemberia, sad undaa aagdo baiTi mitxari. arsad ar iqneba bozisshvili viyo to.
zuri: _ aba maSin vijdet ubanshi da egaa ra.
stechkina: _ au ra yle vetakot to. nikush shen mainc tqvi rame to
me: _ au yvelas jobia vatos davelodot ra, xo ici ra gaqeqilia eg chemisa, sadme ponts cvetshi aagdebs ra.
rezi: _ au cvetshi bozish. Tan gushin mitxra rom eg da jguna ragacas apireben
stechkina: _ jguna ragas apirebs eg...
me: _ Shen jguna edzaxe da sul ki qeshaobs
zuri: _ shen kide ra yles etako ar ici :))))))))))))
stechkina: _ angarishze aravis ar gaqvt?
rezi: _ daica me vurekav vatos. fu amis gamortulia
stechkina: _ jgunas daureke
rezi: _ lombardshiaq
Tavgaza: _ au tqvenc gechqarebodet ra samsaxurebshi. davelodot da movlen    ai ese visxedit da vgadaobdit ragac sisuleleebze. vatoc da jgunac male movidnen.
jguna: _ ras shvebit?
rezi: _ vart ra
stechkina: _ bicho, vato, ras apireb axal wels?
vato: _ rasac tqven imas me :)
stechkina: _ magas iasna magram yvela vishlebit to. vin sad midis vin sad
vato: _ me maq dzmao erti ponti kide da sheni ar vici :)
zuri: _ ai sad miqara :)
stechkina: _ xo da eg pontic sadzmoze gadis, ase rom sad mivdivart? :)
vato: _ isedac mimyavdi she matxovaro. itokshi ra. vakeshi vichitebit chemi sheyvarebulis daqalis saxlshi.
rezi: _ gogoebi da rameee
vato: _ aba ertmanets isedac vxedavt yovel dge she ....
stechkina: _ bicho gogoebi xo mara mosawevi da rame
jguna: _ e amas uyure, me ra tyvilad movdivar shechema?
stechkina: _ sufta jguna xar ra. imitom miyvarxar :)))))))))
me: _ eg yvelaferi ki mara mioya? xelcarieli xom ar avalt too
stechkina: _ tavgaz bozish shens imedzea saqartvelo.
Tavgaza: _ me ki davitrev magram yvelam unda davitriot ra
me: _ itokshi 50 larze naklebs ar vtreulobt ra
rezi: _ bazari araasabolood shevtanxmdit da game gvian davishalet. stechkinas da zuris arsenali ebarat. rezis da tavgazas fuli, jgunas sasmeli da mosawevi, vatos ponti, me kidev manqana unda dametria kotesi.
saxlshi avedi, magari daglili viyavi. kote iyo marto da televizors uyurebda. wyali gadavivle gamovicvale da mec kotes mivujeqi. egreve mixvda rac mindoda da tamashic ar gayida. yvelaferi ise moxda rogorc davgegmet. kotem manqana matxova, stechkinamac vigacas gamoartva da ori manqanit gavichitet. yvelani avidnen 31Shi. me kidev leos saflavze gavedi game. ar mindoda marto shexvedroda axal wels. pirveli chiqa leostan eratad davlie, mere avedi chemebtan. gzashi sul leos saxe melandeboda. ar damaviwydeba arasdros misi idumali gimili. musikamac gadamagdo fiqrebshi. da mainc ra magaria Barry White-i.
avedi chemebtan iq, kidev qaosi iyo. chems gareshe arc dauwyiat. imitom miyvars chemi sadzmo. ician ra rogoraa. magari davliet, tan kai gogoebic iyvnen. stechkinam gaafrina. jguna sneiqs tamashobda vigaca gogos telefonze. vato, zuri da Tavgaza gogoebs ecekvebodnen. me da rezi ki visxedit da gogoebs vechoravebodit ragac uazrobebze. cota xanshi vigac 3 gogo movida. ert-erti ulamazesi iyo. rom shevxede gamovfxizldi da ragac ucnauri gdznoba dameufla, titqos xel-fexi mqonda shekruli. tvali ver movacile im gogos, netav vinaa? sad cxovrobs? ramdeni wlisaa? chemtvis chumad vsvamdi ucnaur kitxvebs. shemdeg vatos sheyvarebulma - nucim moiyvana da yvelas gagvacno. mas elene erqva. misi saxeli tavidan ar amomdis da chumad vimeoreb chems tavshi. dro gadioda da me wynarad vijeqi, mxolod vuyurebdi eles da vtkbebodi. shemdeg tviton shemekitxaelene: _ shen ratom xar chumad?
davibeni da ar vicodi ra metqva. tviton ki tvalebshi miyurebda da titqos ainteresebda rogori xma mqonda.
rezi: _ eg udzluria shennairi gogoebis winaagmdeg :)
yvelas gaecina da mec dzvlivs gamegima
nel-nela tendeboda da yvelas edzineboda. me da elene ki ertad visxedit da vsaubrobdi. gavige rom misha gelashvilis da iyo. vereli, naswirni bichi iyo. xshirad gvqonda magat sadzmostan xipishebi. tvitonac icoda vin viyavi. magram arcerts ar gvqonia amaze cudi reaqcia. vuyurebdit ertmanets tvalebshi da ar vicodit raze vlaparakobdit. titqos sizmari iyo. titqos chvens irgvliv aravin ar arsebobda. im dros araferi ar maxsovda, mxolod misi tvalebi. mgoni momwons? ara, mgoni miyvars? ara, mgoni vafren masze? xo mgoni egrea. tan Barry White-i da saertod agar var aqet. am fiqrebshi chagvedzina. misi gulis fetqva mesmoda. misi suntqva, titqos ertni viyavit. rogor mindoda ar damtavrebuliyo es dge da samudamod ese vyofiliyavit. sabolood mec chamedzina.
meore sagamosac ertad viyavit. magar dros vatarebdit Zaan. wrec ki gavaketet sadac yvelas tavisi saidumlo unda etqva. gogoebma gvaswavles.stechkina: _ kai me daviwyeb. itokshi gushin game salis davarwyie xelze :))))
sali: _ is mainc getqva rom fexze sashineli suni gaqvs :)))))))
rezi: _ me kidev gushin game dzudzuebi vnaxe :))))))))))
ani: _ gushin tavgazam mitxra rom shen xar pirvelio visac vkocnio :))))))))
stechkina: _ sul vambobdi rom yvelaze yle iyavi :))))))))))
Tavgaza: _ qalebshi rom mivdivar midgeba mainc :))))))))))
nanka: _ nikush shen ras ityvi?
me da eleniko ertad visxedit da arc vaqcevdit yuradgebas.
me: _ me imas vityvi rom ar gismendit :))))))))))))
nanka: _ kai ra midi tqvi sheni saidumlo raaaa
me: _   kai, mashin vityvi rom.....
elenes shevxede tvalebshi. mindoda ragacis tqma. ucbad xeli movkide da gaviqecit saxlidan. mivrbodit garet, magram ar vicodit sad, mteli chavchavadze shemovirbinet. daglilebi sadgac gavcherdit. sibnele iyo, araferi ar chanda. marto me da elene. caze varskvlavebic ki ar iyo. marto mtvare anatebda.
elene: _ naxe ra lamazad anatebs mtvare, netav vis unatebs gzas?
me: _ me da shen gviyurebs albat
elene: _ netav ras fiqrobs chven rom gviyurebs?
me: _ me meubneba ragacas.
elene: _ ar metyvi ras?
me: _ mechxubeba
elene: _ ratom?
me: _ ratom ar eubnebio rom giyvarso?
elene: _ mere ratom ar eubnebi?
me: _ mindoda rom metqva magram.......
elene: _ jobia chumad iyo, mtvarem ukve chagishva
es iyo yvelaze kargi wutebi chems cxovrebashi. tavi yvelaze bednieri megona. ramdeni ramis tqma mindoda, magram sityvebi ar myofnida amis asaxsnelad. titqos mxolod mastan fetqavda chemi guli swrafad, mis gareshe ki dumda. ubralod tvalebi davxuche da elenes tavi davade. marto me, elene da mtvare.


gavida dro. me da elene ertad viyavit. davdiodit yvelgan sadac mas undoda. ertmanetis gareshe ar shegvedzlo erti wamic. kai iyo ra. sanam magis dzma chamovidoda sul ertad viyavit. mere ki gudaurshi wavida 2 kvirit. magrad menatreboda. magrad miyvarda. vgijdebodi masze.
ert dgesac varjishidan me da rezi movdiodit saxlshi. ubanshi bichebi iyvnen.
stechkina: _ rava xart bratci?
me: _ vart ra. tqven?
stechkina: _ eh vart ra. vato cudadaa
me: _ ratom? xo mshvidobaa?
stechkina: _ nucis dashorda da magar gatexilshia
rezi: _ au magari texavs to
me: _ da ra pontshi dashorda?
stechkina: _ ravi exa gviyveboda jguna
me: _ rogor to?
jguna: _ misho gelashvilis pontshi ra. mgoni uyvars ra. ertad gchita vatom kinoshi da daje mgoni ichxuba zustad ar vici
Tavgaza: _ vatoc super y..a to. Sheyvarebuls rom yovel wams echxubeba da aginebs aba ra egona to.
me: _ wamo ra davadget ra
jguna: _ Chamova ra exla
rezi: _ cvetshi cudi ragaca moxdeba guli migrdznobs
stechkina: _ dedas avuwevt chemi dedas sheveci too
zuri: _ kai shen dawynardi.
Tavgaza: _ ai vatoc modis.
vato: _ Chemi deda vatire steCh iaragi droze.
me: _ Shen shig xom ar gaq ras idzaxi, moyevi ra moxda da mere gaiqeci iaragze
vato: _ auu es ra gamiketes magati dedas sheveci, movklav magati dedas sheveci
zuri: _ dawynardi da moyevi ra. ra dagemarta shechema
vato: _ nucim damireka da mitxra kinostan modio da rom mivedi mishostan ertad iyo. xelic ver davartyi bevrni iyvnen da paxodu nucim calke mitxra rom gshordebio.
stechkina: _ ra qeni mere?
vato: _ ra unda meqna shechema?avdeqi da wamovedi. mere nucim damimesija da mitxra rom dzaan idioturad rom meqcevio magis gamo mishostan ertad varo. xo da exla deda unda movutyna im mishos
me: _ au magati dedas sheveci
jguna: _ bicho saba romaa daylevebuli iman icis mgoni mag mishos nomeri da sadme shevxvdet
stechkina: _ ra chem ylet minda magastan shexvedra?
me: _ unda davilaparakot ra
vato: _ ra unda davilaparakot?xo ar andzrevt?
rezi: _ itokshi sadme unda davitriot ra
me: _ jobia is saba vnaxot da davadginot mag mishos yvelaferi
vato: _ saba ar gvetyvis shechema arafers jobia elenes sheekitxo
me: _ shen shig xom ar gaq? da ra vutxra?
vato: _ ra da sad cxovrobs gaige
me: _ eg xom mec vici
stechkina: _ xo da mashin droa davushvat raim games velaparake elenes. magrad menatreboda. tan mteli gamec ar medzina. tan bichebi shevtanxmdit rom mishostvis unda gvesrola. magrad shemeshinda, ara mishosi aramed elenes dakargvis. mteli game tetrad gavatare. sul ragaceebi melandeboda da chamesmoda. es ambavi kotemac gaigo, magram vato ise iyo gagijebuli rom, nuci romc sherigeboda, mishos mainc esroda. datqmuli gvqonda rom gamis 10is naxevarze unda dagvehva. manamde eklesiashi viyavi da gmerts mxolod elenes kargad yofna shevstxove. im dges sami manqanit avedit veraze. misho da magis sadzmakacoc iq iyo. manqanebi gavacheret. me vato da stechkina gadavedit. mishom egreve iaragi gaadzro da srola undoda, magram vatom kalasha gadaatara sastavs. mec amovige da mishos vesrole fexshi. mteli sastavi davcxrilet. manqanebshi chavxtit da aviteset. iaragebi saimedo adgilze shevinaxet. pabegshic ar wavsulvart. ubanshi visxedit, vitomac araferi da velodebodit ambebs. patruls echvi vakelebze qondat, radganac vakelebi abarotis qvesh iyvnen. amitom cota xani ubanshi siwynare iyo. gaviget rom 9 bichi iyo dachrili. ubanshi visxedit da vlaparakobdit roca elenem damireka. misho ki sasikvdilod iyo dachrili.
elene: _ nikush dzma momikles?! ratom ra davashave?!..............
tiroda da ar vicodi ra metqva, martalia cocxali iyo misho mara an gadarcheboda da an ara. da rom gaego rom mis dzmas me vesrole mere raga meqna?nutu davkargav?es ra vqeni?ratom?ristvis vklav adamians? ucbad sagonebelshi Chavvardi. ar vicodi ra meqna. ar mindoda rom misho momkvdariyo. Chem cxovrebashi mxolod ertxel mindoda chemi mteris kargad yofna da swored esaa is momenti roca mishostvis viloce. elene im dgesve chamovida. me ar vnaxe. rom menaxa rogor shemexeda mistvis tvalebshi? ra metqva?
im dges eklesiashi gavatene. mgoni gmertmac sheismina chemi txovna da misho gadaarchina. eles dzma ki gadarcha, magram exla erti iyo cxadi rom ramodenime xanshi sheidzleba chventvis daeshvaT.


sanam mishos gamowerdnen me da eleniko ertad viyavit. gviyvarda ertmaneti da ase gadioda dgeebi. me da elenes mishoze arasodes ar gvqonda nalaparakevi. ertxel ragaceebs melaparakeboda da mec vusmendi
elene: _ kidev kai chemi dzma gadarcha. au im dgeebshi imdeni vitire rom cremlebi agar maq
me: _ rom momkvdariyo ufro kai iqneboda
elene: _ raa?shen ra gaafrine?
me: _ ara ar gamifrenia. sheni dzma sikvdilis girsi iyo tu gainteresebs. magaze nabichvari aravi ar dadis mtel dedamiwaze da shenc kargad ici Zaan.
elene: _ magas seriozulad meubnebi?
me: _ aba metyoba rom vgadaob?
elene: _ nagdat ar megona egeti tu iqnebodi. chemi xatrit mainc ar getqva chemtan egeti ragaca tan chem dzmaze
me: _ sheni dzma sul mkidia da chventanac tu chaereva martla movklav!
elene: _ shen raga unda gelaparako? imis magivrad rom gverdze damidge xels mkrav?!
elene adga tirilit da wavida. mindoda gamecherebina magram mivxvdi rom sisulele gavakete. im dges magar nervebze avishale. mere ubanshic gavedi.
jguna: _ nikush midi ra manqana aagde. magari mosawevia pavlovze
me: _ au magis tavi ar maq ra
jguna: _ wamo mashin mazianze movjokrot
Tavgaza: _ es xo debilia ra, jokris garda rame gainteresebs?
  am dros stechkina movarda da daiwyo laparaki
stechkina: _ Cemi deda vatire magari pontia ra. luka xom ici saluqvadze. eg aketebs magar fartis da wavedit yvela. ha nikush ras izam?
me: _ ara me ver wamoval xval dilit kotes mivyvebi manqanis bazarze ra
stechkina: _ xo kai rogorc ginda brat.
jguna: _ au stech zuris daureke ra mamamisis manqana gaadzros ra. magari planis ponti maq.
stechkina: _ daigine?sad too0
jguna: _ chemi deda vatire pavlovze giushas ak ragac saswauli. egreve gagdebs shens dzmobas vficavar.
stechkina: _ Tavgaz dareka droze zuristan
Tavgaza: _ gamova 15 cutshi
stechkina: _ nikush xo mshvidobaa?
me: _ ki shechma, prosta davigale ra
stechkina: _ Tu ramea aq var shechema
me: _ bazari araa
stechkina: _ xo ise nikush rezi sadaa?
me: _ ar vici, saxlshi araa?
stechkina: _ ara too. xo kai wadi tore chamogedzina


me wamovedi. bichebi kide fartize wavidnen. rezi ar chanda. me kide avedi saxlSi. gogi bidzia chamosuli damxvda. magari kacia dzaan. kai churchxela ki chamomitana da ras erchi? :)
me: _ rogor xar gogi dzia?
gogi dzia: _ ra mishavs var ra dzveleburad, shensken raferaa saqmeebi?
me: _ kargad gogi dzia kargad, cota davigale
gogi dzia: _ She kai kaco, axalgazrda bichi xar da ram daggala?
me: _ eh cxovrebam
gogi dzia: _ euuf wasulia sheni saqme. axla Tu deigale mere raga unda aketo?
me: _ gogi dzia ra unda vaketo arc vici da saertod ristvis vcxovrob arc eg ar vici
gogi dzia: _ eh, nikush nikush? cota gaizrdebi kidev da mixvdebi rom yvelaferi kargad iqneba.
me: _ imedi maq egre iqneba
gogi dzia: _ kai axla magaze nu fiqrob. ai me shen mogiyvebi ert anekdots da cota gamxnevdebi.
magari kaci iyo gogi dzia, tu rame rcheva mchirdeboda sul mastan mivdiodi. amis mere otaxshi shevedi da wamovweqi. karebi bolomde ar iyo daketili da mis chrilidan sinatle shemodioda. tan rustavi 2is xmac mesmoda. magram ise cudad viyavi rom verafers ver vamchnevdi irgvliv. titqos suli mqonda damdzimebuli. damnashaved vgrdznobdi tavs. titqos gulshi sicariele mqonda. mcioda, ver vtbebodi. ragacas vmsjelobdi, ras arc vici. totqos muzac ki momdioda rom rame damewera magram ver vdgebodi. ra grdznoba mqonda ar vici. tan win sul elene medga. vaime es ra gavakete. chem elenikos rogor vawyenine? ra vqna? rogor shevurigde? ar vici ra gavaketo. im games verc davidzine. sul eleze vfiqrobdi. rom ar shemirigdes? mere ra vqna? gzas ver vpoulobdi rom gamosavali menaxa. daaxloebit gamis 4 saati iqneboda roca mobilurze rezim damireka. mtxova gavsuliyavi dolidzis dasawyisshi. mtvrali iyo da marto ver modioda. mec avdeqi da gavedi mis gamosayvanad. manqana davqoqe da wavedi. dolidzis kutxestan davinaxe rezi romelic morboda chemi manqanisken swrafad. ukan davinaxe misho romelic danit mozdevda. swrapad wavedi rezisken. mishom dainaxa tu ara chemi manqana gaiqca. rezis ki mivuswari magram is ukve dachrili iyo sam adgilas. swrafad saavadmyofoshi waviyvane.
rezi: _ nikush rogor var bicho mitxari gtxov
me: _ araferia revaz patara nakawrebia shechema
rezi: _ vicocxleb nikush? mitxari rom vicocxleb brat
me: _ aba ra revaz icocxleb bicho ra sisuleles meubnebi to
rezi: _ bicho nikush sikvdilis meshinia brat
me: _ ra dros sikvdilia revaz brat ra dros dzmao!
rezi: _ bicho nikush am bozma rogor unda momklas to rogor
me: _ vin bicho mag bozi shen ver mogklavs revaz
rezi: _ dzmao nikush chemtan xar?
me: _ shentan var dzmao shentan nu geshinia revaz
rezi: _ ver vxedav dzmao vera nikush vkvdebi brat vkbdebi?
me: _ ara rezi ara ra dros sikvdilia to
rezi: _ mivdivar bicho?vegar gnaxav?ratom nikush ratom?


am dros shewyvita rezim tavisi patara da vajkacuri cxovreba. am momentidan vegar davinaxavdi rezis momgimar saxes. vegar movismendig mis gagonil ambebs. is yvelas dagvakldeba. gulshi titqos ragaca agar maq, davkarge.
me: _ icocxle rezi gtxov bicho icocxleeee!!!!!!!!!!!!!! mtoveb bicho?!!!!!!! mtoveb?!!!!!
saavadmyoposhi vijeqi roca bichebi movidnen. rezim dagvtova. ar mjera rom rezi chventan agaraa. martla patara yofila es cxovreba da usamartlo. am dros vato davinaxe. wamovardi da shevdeqi.
me: _ Sheni dedamotynuli sheyvarebulis gamo agaraa rezi bicho sheni dedamotynuli sheyvarebulis gamo gaige?!!!!!
stechkina: _ nikush dawynardi. yvela cudat vart. ar ginda situaciis dadzabva
me: _ yvela shemeshvit
gamovedi da calke davjeqi. Chem dzmakacs vglovobdi. am dros elenec movida. Zaan gamixarda misi danaxva. gverdze damidga bolomde da cota shemimsubuqa tkivili. magram rom maxsendeboda rom misma dzmam mokla chemi rezi vgijdebodi.
ramodenime dgeshi rezic gavasvenet. videqi sasaflaoze da vuyurebdi miwas rogor ayridnen rezis kubos. ra sashineli momenti iyo. is dgeebi xan rezis saflavze viyavi xan leos. mainteresebda me rodis mivuwvebodi mat gverdze, magram maxsendeboda leos sityvebi rac ufro cota ici miT ufro did xans cxovrobo. xo da chemi droc ar iyo jer.
agdgomis shemdegi periodi iyo roca didi sastavi shevikribet tavgazas baitshi. me da elec ertad visxedit. rezis vixsenebdit yvelani. im droisatvis vato da nucic rigdebodnen. ra magari iyo mati sherigeba. davtverit da wavedit mis saxltan da yvela vumterodit. misho pabegshi iyo, roca me da elenes erTad yofna gaigo. ar vici ra reaqcia eqneboda, magram chvenma sadzmom erti icoda, rom rezis sikvdils ar shevarchendit mas. elenec agar laparakobda mishoze, icoda rom damnashave iyo. game yvelas chaedzina, me ki fanjarastan vijeqi da sarkmlidan gamomaval mkrtal shuqs vuyurebdi. vfiqrobdi momavalze, awmyoze da warsulze. tan elesac gadavxedavdi da mixaroda rom chems gverdit iyo. isic mixaroda rom yvelani ertad viyavit. am dros jgunasac gamoegvidza da namdzinarevi xmit ragaca waibutbuta. mere shemomxeda, tvali chamikra da shemekitxajguna: _ ras shvebi komchik?
me: _ ravi vfiqrob ragacaze
jguna: _ daidzine shechema da sizmarshi ufro kargad ifiqreb
me: _ eh chemo jguna jguna?!
jguna: _ kai kai davidzine shen kide darchi da miyaraule :)))))
gamecina jgunaze. magari kacia. icis sad rogor unda ilaparakos. cota xanshi mec chamedzina.
gadioda dgeebi. xeebi isev imosebodnen mwvane fotlebit. isev ismoda chems ezoshi chitebis chiqchiki. nel-nela tbeboda. me da elec ertad viyavit. yoveldge vxedavdi mis ulamazes tvalebs. miyvarda roca icinoda. xan sad viyavit xan sad. gazafxulmac ise chaiara vitomac araferi. gviyvarda ertmaneti da am grdznobas verc veravin ver gvishlida. kai iyo ra. mere zgvazec ertad viyavit yvelani.


elene: _ naxe stechkinam viRac ukraineli gogoebi gaicno :)
me: _ eg xom mamaa gogoebis :))
stechkinam gogoebi aagdo da Chventan moiyvana
stechkina: _ nik naxe ra gogoebi arian? Tan qarTulic ar ician da ukrainelebi arian
me: _ mere shen ici rusuli?
stechkina: _ rusuls ra unda shechema. devchonki idite suda.
ukraineli gogoebi: _ privet! :)
stechkina: _ ti lubiS more?davai papliviom ne mnogo
ukraineli gogoebi: _ davai paidom
me da eleniko ki zagars vigebdit. zevet tavgaza da jguna tamaSshbda ping-pongs. vato kafeshi ijda nucistan da magis daqalebtan. zuri da stechkina kide zgvashi elaqucebodnen ukrainel gogoebs.


elene: _ naxe exla mze gviyurebs.
me: _ me kide megona yvela Cven gviyurebda
elene: _ me ar mainteresebs yvela. me shen da mze vart marto
me: _ da zgvas ra vuyot?
elene: _ zgva tavistvisaa ras erchi? isic mzes uyurebs
me: _ me kidev shen giyureb
elene: _ au kai nu daiwye exa :)
me: _ aba shenze lamazi arc mzea da arc stechkina, rom vuyuro :)
elene: _ is ukraineli gogoebi?
me: _ isini mxolod erti dgis gogoebi arian, shen kidev......
elene: _ me kidev ra var?
me: _ es mze xom yoveltvis iqneba?
elene: _ albat xo.
me: _ xo da sanam mzea shenc chemi xar ra
elene: _ Rame sxva?
me: _ ........sanam cocxali var meyvarebi.
elene: _ aaa exa gavige risi tqmac gindoda
am ideliashi viyavit roca stechkinam wyali gadagvasxa. mere wamovxti, elene avitace da zgvashi shevardit yvelani. magari iyo ra. gamgimars rom vxedavdi mixaroda, rom chemtan ertad bednieria. Tan rogor brwyinavda misi qera tmebi da misi mwvane tvalebi. es momentebi samudamod dafiqsirda chems gulshi. vuyurebdi chem sheyvarebuls da chem sadzmakacos da mixaroda rom yvelani ertad viyavit. kai iyo ra.
ert sagamos me da ele ertad visxedit da vlparakobdit.me: _ me rom movkvde ar geshinia?
elene: _ ara, ratom unda meshinodes?
me: _ da ratom ar geshinia?
elene: _ imitom rom mec wamogyvebi. da ra ici iqneba da me vkvdebi
me: _ mashin me gamogyvebi :)))))
elene: _ egre laparakobs yvela tavidan, magram yvela sxvanairad iqceva
me: _ mere me yvela ar var. ertaderti ris gamoc sheidzleba tavi movikla shen da chemebi xart.
elene: _ kai geyofa ra, agar gvinda ra es sikvdilebi ra, rame sxvaze vilaparakot
me: _ Chemtan iqnebi sul?
elene: _ da ratom mekitxebi? ra ginda rom gipasuxo? :)
me: _ seriozulad gekitxebi da mipasuxe ra
elene: _ kai tu seriozulad mashin ki :)
me: _ gamomyvebi?
elene daibna da ar icoda ra epasuxa.
elene: _ ki gamogyvebi, magram chemebma ar unda gaigon
me: _ arc chemebma :)
xeli movkide da wavedit. sadgac tyeshi avedit. iq viyavit. patara eklesiac ki vnaxet da vitom jvari daviweret :) mere cecxli davantet da game ertad gavataret. kai iyo ra rogorc yoveltvis. meore dges chamovedit isev. yvela gvedzebda magram aravistvis simartle ar gvitqvams. Shemodgomac male movida da Tbilisshic chamovedit.
cxovreba grdzeldeboda da chvenc mivyvebodit mis gzas. male chemi dzmac chamovida inglisidan. magra gamixarda misi naxva. Tan Cumad damxvda saxlshi, arc vicodi Tu chamodioda.
me: _ giush? giush dzmao! shen xar?
gio: _ ese esalmebi shen dzmas? :)))
gadavexviet ertmanets. magrad menatreboda tan magari shecvlilic iyo. mere momiyva tavisi ambebi da mec movuyevi yvelaferi. sagamos leos sasaflaozec avedit. mere rezis ambavi rom gaigo magari ewyina. gadavedit rezis saflavzec. kai xani viyavit iq. mere dedac movinauxulet. saavadmyofodan ukve gamowerili iyo da tavis dastan ertad cxovrobda. chventan imitom ar iyo rom movla chirdeboda da tan ragac wamlebs svavda. deidachemi ki uvlida. chveni danaxva magrad gaexarda. me avdiodi mastan titqmis yovel dge, gio ki kai xani ar yavda nanaxi. mere stechkinam damireka. rogorc yoveltvis angarishze ar qonda da me gadavixade laprakis fuli.
stechkina: _ bicho sad xar to, droze gamo ra, ragac sakmea to
me: _ ra xdeba xo mshvidobaa?
stechkina: _ ki ra. gamo, gamo, ubanshi vart ra.
mere wamovdeqi, davemshvidobe gios da dedas da gamovedi. ubanshi mteli sadzmo iyo. stechkinac iqve idga, ragac aforiaqebuli iyo.


me: _ ra xdeba?!
stechkina: _ gavmaze da gavitavne
me: _ raa? ramdenshi?
stechkina: _ 6000 dolaris bazaria ra
me: _ au ra siri xar to. da rodemde gaq eg deda motynuli tavani?
stechkina: _ erti kviris bazaria ra. nikush ar mindoda dzmobas geficebi to.
me: _ au chaijvi ra, magari siri xar to. ra yles vetakot ra vqnat sheni yleobis gamo?
stechkina: _ bicho nakoli maq ra.
me: _ ra nakoli?
stechkina: _ saba rom aris is yle bavchva, magis saxlchi aravin araa. samegreloshi wavidnen dges dilit, bebia moukvda.
me: _ baiti gavitanot? rame tu aqvs im deda motynuls saxlshi?
stechkina: _ ki ra eqneba rame. dges rom gavitanot kai iqneba. rom araferi ar qondes mere sxva rameze davchalichdebit.
me: _ xo ra egre jobia. rom icode am tavans chavabarebt, mara meorejer mogitynav suyvelafers.
    davgegmet rom gamis 2saatze shevxvdebodit ertmanets. me manqana davitrie, stechkinam atmechkebi da ragaceebi. jgunac waviyvanet, manqanashi rom dagvlodeboda da tu dzagloba an vinme gaichiteboda, Seetyobinebina. yvelaferi ise iyo rogorc ggvindoda. karebs agebda stechkina, roca gamaxsenda rom es saba mishos brati iyo. gamisworda magrad. yvelafers gamovzidavdi iqidan ise mezizgeboda misho da magis mteli sadzmakaco. stachkinam karebi dzvlivs gaxsna. mere shevedit da shemeshinda, radganac televizori iyo chartuli.


me: _ Chemi deda vatire saxlshi vigacaa da mogklav she yleo
stechkina: _ albat televizori darchat chartuli
me: _ netav egre iyos she siro
chumad shevedit lojshi da davinaxe vigacas edzina.
me: _ au ra yle xar
stechkina: _ araushavs chumad gavwmindot
me: _ sxva aravin ar iyos torem martla dagvendzra.
is tipi gadabrunebuli iyo da arc daminaxavs saxeze. saxlshi imis garda aravin ar iyo. gavitanet rac gasatani iyo. didi araferi, itokshi 6000dolari ar iyo ra.
me: _ bicho magari yleobaa to.
stechkina: _ au magari televizori aq da gavitanot egec ra.
me: _ kai mashin shen kompiuteri nel-nela gaitane, me da jguna televizors gavitant.
avbrundit da saqmes shevudeqit. im tips gatishuli edzina. televizori gamovrtet, kidev kai ar gamoegvidza. mere jgunam stechkinas mivexmarebio da gavida. televizoris magivrad ragac lampa chavrtet. vfiqrobdi da mecineboda am tipze. xval rom gaigvidzebs da saxli carieli daxvdeba. ucbad gadmobrunda da civma oflmac damasxa. Shevxeda saxeze da misho iyo. Turme aq imaleboda. gavgijdi, misi mokvla mindoda, magram mdzinares xom ar movklavdi. am dros stechkina da jgunac amovidnen.
stechkina: _ bozisshvili viyo?
jguna: _ amis dedas sheveci
me: _ ra vqnat to
stechkina: _ movklat amis dedas sheveci
me: _ daica ar gvinda mdzinaris mokvla
jguna: _ davabagajnikot es nabichvari
me: _ jobia davupadiezdot am deda motynuls. mainc gadebuli aqvs.
stechkina: _ chven ubanshi gagvechita amis patroni movtyan
jguna: _ aba amis dedas vtene. bicho tan verc gabozdeba egreve daicheren.
stechkina: _ xo aba ra tuzi dagveca? au magari ragacas gavaketeb chemi deda vatire
me: _ ras?
stechkina: _ exla davurekot patruls da movuyvet ese da esetqo da es nabozari davacherinot.
me: _ gavbozdet?
stechkina: _ ara shechema. uyure da iswavle.
mivida stechkina mishostan da gamoagvidza. mere xia tavshi iaragis tari da gatisha. me da jguna manqanit movtydit. stechkinam misho dzirs daagdo ise rom vitom tavshi ragaca daeca. mere fanjara garedan shignit chaamtvria da aitesa. Tan cota moparuli liftTan davawyvet.
mere shushus chamtvrevis xmaze mezoblebma darekes patrulshi. patrulic movida da sacodavi misha aiyvana. chven kide tavanic chavabaret, qurdobidanac gamovdzverit da mteric movicilet.
guli migrdznobda rom am ambavs cudi bolo uchanda. me mishos mainc ar gavaxareb. prosta droebit gavixangrdzliveb elenestan
urtiertobas.
misho daichires da 5 weli xies. me da stechkinam davapabeget cota xani da chems dachaze davaweqit. magari baitebi iyo. ramodenime gavitanet. magari fuli movxiet da chamovedit. mere manqanac davitrie. kargad midioda yvelaferi. ert dgesac elenem damireka.
elene: _ nikush sad xar?
me: _ ubanshi var. ra ari ra xdeba? xo kargad xar?
elene: _ ki kargad var. gamoxval nucistan? ragac saqme maq
me: _ exla mand xar?
elene: _ xo aq var
me: _ kai gamoval exla
elene: _ gelodebi
me: _ kai
mivxvdi rom ragacashi iyo saqme, ragac ucnaurad melaparakeboda eleniko. naxevar saatshi me, zuri da jguna avadeqit nucistan. elene calke otaxshi ijda. rom daminaxa wamodga da chamexuta. ragac meucnaura.
me: _ ras shvebi?
elene: _ wamo ra iqit ragac minda rom gitxra.
mere gavedit sadzinebelshi da sawolze chamovsxediy.
me: _ ra iyo ra moxda?
elene: _ fexmdzimed var ukve ori Tvea
me: _ raa? martla?
Zaan gamexarda da gadavexvie eles. im wutas Zaan bednieri viyavi. ese araferi ar gamxarebia arasdros.
me: _ auu rogor gamaxare chemo sixarulo shen xom azrze ar xar.
es ambavi rom shevityve ise gamixarda rom emociebs vegar vikavebdi. gavafrine. elenes rom chavexute kinagam gavgude. mere iqit otaxshi gaviqeci da jguna avitace haershi. sul vkocnidi xan zuris xan jgunas da tan ragaceebs vyvirodi.
me: _ Svili meyolebaaaaaa, vaimeeeee, auuuuuuu
es rom gaiges bichebma egreve gadamexvies. mere yvela gadavexviet ertmanets. ubanshic yvelam gaigo da magari viqeifet im dges. mteli game vfiqrobdi chem momavalze. sadzmoc chemtan ertad iyo da tan yvelam mirchia, rom elenikostan saxlshi avsuliyavi da misi mshoblebi gamecno.
stechkina: _ bicho chemi deda vatire xval avidet ra elenikos ojaxshi da gavecnot ra
Tavgaza: _ xo ra avidet yvelani da gavecnot ra
me: _ xo ravi
stechkina: _ ra ravi shechema. xval avdivart ra
me: _ xo kai avdivart mara erti ram daimaxsovret, rom iq unda moviqcet wesierad
Tavgaza: _ es jgunas da stechkinas gasagonad
stechkina: _ chvengan ra ginda?
me: _ ra unda da wamoxval Sheuiaragebeli da jguna kide fxizeli
jguna: _ au ara da xval iseti Chamomdis galidan rom.....
me: _ xval gali mali ar mainteresebs
vato: _ xo ra dzmao erti dge movitminot ra. tan mere sufrac xo unda gavshalot?
zuri: _ sufra chemze iyos. mamachemis restoranshi gavaketot ra
vato: _ eseigi zurizea sufra
jguna: _ kaia. momwons eg ambavi
stechkina: _ bicho iq rame rom moxdes iaragebi manqanaSi mainc gvqondes
zuri: _ au shen bicho magari sheyavi am iaragebze?
me: _ xo ici rogoria eg mainc wamoigebs da mashin manqanashi damale
stechkina: _ chemi yoveltvis gamaq zuri xo ici. xexe :)
Tavgaza: _ dashlis droa ra. xo ise xval kargad chaicvit
yvelani: _ xo aba ra. aba he ra


meore dges yvelani gamovewyvet. Tan elenikoc gavafrtxile. cota anerviulda mara gauxarda. xoda shevikribet yvelani ubanshi.
Tavgaza: _ naxe stechkinas da jgunas gaxede bozish ra acviat
gavxede da davinaxe ori sharvalkostumiani siri tavisi ylinjit da movkvdit sicilit.
Tavgaza: _ xo ise magrad gamoiyurebit
stechkina: _ au naxui ra
me: _ kai kai gavedit ra torem dagvagvianda
chavsxedit manqanebshi da davadeqit gzas. me stechkina da vato avedit elenes ojaxshi. kibeebze avdiodi da vfiqrobdi yvelaferze. magrad mixaroda tan vnerviulobdi. ar vicodi rogor movqceuliyavi da ra metqva roca elenes da tavis mshoblebs vnaxavdi. sabolood stechkinam zaric dareka da karebi elenes mamam gagvigo. rom dagvinaxa amdeni shavebshi gamowyobili bichebi cota daibna da gvkiTxa.


gurami: _ vin xart? vin gindat?
me: _ gamarjobat tqven albat gurami brdzandebit xo?
gurami: _ Tqven vin gnebavt?
me: _ me... me....
ena dameba da ar vicodi ra metqva. ucbad elene gamovida da mamamis utxra
elene: _ mama es nikushaa chemi sheyvarebuli da shentan movida rom dagelaparakos
kacs saxe sheecvala da gafitrda
me: _ batono guram tqventan laparaki minda da shesadzlebelia?
gurami: _ xo xo shemodit
xo da shevedit gavecanit da tvitonac gagvecno. mere eles dedac movida da isic gavicanit. rogorc chanda dedamisma ukve icoda chemze yvelaferi da arc gaukvirda araferi
me: _ batono guram aq imitom movedi rom gitxrat tqveni shvili chemi sheyvarebulia da rom icodet dzaan magrad miyvars da minda rom xelic gtxovot
gurami: _ chemo nikush ar vici ra gitxra da arc is vici rogor moviqce
vato: _ batono guram chven kargad gvesmis rom dznelia tqvens mdgomareobashi yofna.
stechkina: _ Tan nikushac kai bichia da elenesac dzalian uyvars
gurami: _ mesmis tqveni magram elene pataraa magistvis jer
stechkina: _ dzia guram exla gogoebi 14wlisebic txovdebian
gurami: _ ki txovdebian mara mere ojaxi engreva chemo bicho
me: _ Tqveni saqmis tqven icit me ubralod gitxarit chemi satqmeli da saqmis yurshi chagayenet
gurami: _ kairgi bichebi xart rom ar damimalet mara me chems shvils ver gamogayolebt.
me: _ Tqveni tqven icit
gurami: _ nikush shvilo vafaseb tqvens am saqciels magram elene pataraa da swored gamiget bichebo. ar minda rom jer ojaxs gashordes da imashic ar mepareba echvi rom nikush shen kai bichi rom xar, magram am jerad naadrevia.
stechkina: _ kargit gurami dzia agar shegawuxebt. icodet rom elene saimedo xelshia
vato: _ batono guram didi bodishi shewuxebistvis
me: _ waval mashin chven da cota xanshi davilaparakebt imedia
gurami: _ ki nikush ra tqma unda davilaparakebt


mere elenes dedasac davemshvidobet da wamovedit. elenesac davelaparake da mitxra rom cota xani damecada. mec albat davicdi.
restornis pontic gagvemaza mara erti didi nabiji mainc gadavdgi. itokshi exa cota xani unda damecada. tan mishos reaqciac mainteresebda, tan elenec fexmdzimed iyo. itokshi sheidzleba yvelaferi an dzaan kargad ganvitardes an dzalian cudad.
gadioda dro da yvelaferi dzveleburad iyo. mere elenesaganac gavige rom mishos turme cixidan tavdebit ushvebdnen. ra meqna ar vicodi is xom chemi rezis mkvleli iyo.
ert dgesac stechkinastan viyavit bichebi da sekas vtamashobdit

stechkina: _ ha brat sheni sityvaa
Tavgaza: _ me davweqi
jguna: _ 10 da dalshe
stechkina: _ vaa am pidarasts karti yavs
vato: _ me davweqi
zuri: _ mec 10 da nikush sheni sityvaa
karts nel-nela vwuravdi. pirveli tuzi iyo, meore faika, egreve or kartshi shevagde
me: _ chemi 20 da dalshe stech
stechkina: _ chemic 20 da dalshe
jguna: _ chemi lari da dalshe
me: _ chemi 5 lari da dalshe
stechkina: _ aba bichebi gaagrdzelet me davweqi
jguna: _ chemic 5 da dalshe
me: _ chemi 10 da sheni sityvaa brat
jguna: _ ar xsni?
me: _ ara brat
jguna: _ au mecodeba es yveri
me: _ midi itamashe shen ra ginda
jguna: _ chemic 10 da she uzrdelo sami karoli
am dros vatos mobilurma daureka da iqit gavida, albat nuci urekavda. me kidev fuli wamovige chemsken
jguna: _ shen bicho shig xom ar gaq karti manaxe
vuyurebdi jgunas da mecineboda.
me: _ ha chemo jguna sami tuzi da sheni sami karoli trakshi amoisvi :))))
atyda sicili da yvelam jgunas dascina. jguna ki ijda gagijebuli da zamaskiani. mere vato shemovida otaxshi da me damidzaxaa
vato: _ nikush erti wutit modi ra
me vatos shevxeda da davinaxe feri qonda wasuli.
me: _ bicho rame moxda?
vato: _ gtxov modi ra
me: _ Tqvi ra moxda shechema
vato: _ nikush brat davigupet
me am sityvebze kinagam suntqva shemekra da ver gavige raze meubneboda.
zuri: _ ra moxda Tqvi to
vato: _ elene saavadmyofoshi wevs, mdzimedaa


am sityvebma gushi tyviasavit gamiara. titqos meore mxare chamomachreso. vegar vsuntqavdi da titqos agaraferi agar mesmoda.
chems irgvliv vegaravis ver vxedavdi. ar vici ra meqna. mere vigrdzeni rom cremli wamomivida, avkakaldi da elenes saxe damidga win. mere araferi agar maxsovs ise agmovchndi elenestan saavadmyofoshi da ucbad elenes mshoblebi davinax da mivardi gagijebuli.
me: _ batono guram rogoraa ra moxda gtxovt mitxari rom kargadaa. vaimeee, aaaaaraaaaa, vaimeee araaaa gtxovt mitxarit rogoraaaa.
stechkina: _ nikush yvelaferi kargad iqneba brat gamo aqet
me: _ ras nishnavs bicho kargad iqnebaaa, chems elenes ra chirs bichooo mitxarit vinmeeee.
mere avdeqi da shevardi   eqimebtan vigac qirurgtan mivedi
me: _ ra chirs chems elenes eqimo mitxarit sad wevs mitxarit rame xma amoiget xalxno ra xdeba mitxart
aravin arafers ar ambobda yvela wynarad iyo mxolod mesmoda sityvebi yvelaferi kargad iqnebao, damshviddi. palatastan dacvac ki daayenes am bozebma amati. chemi elenes naxvas tvit eS
shmakic ver damishlida. saoperacioshi iyo da operacias uketebdnen. mteli game gavatene da ar vicodi ra xdeboda. gamteniisas eqtani gamovida da elenes dedas ragaca utxra da davinaxe rogor wauvida guli qals rogor atirda mamamisi da mivxvdi rom chemi elene agar iyo.
gaviqeci da shevardi palatashi sadac chemi siyvaruli uferulad iwva da bolo haers suntqavda. daveci elenes da vtirodi da vafrendi.
me: _ ele gtxov ele icocxle ele. ar damtovo ra dzaan gtxov shens gareshe ar vicocxleb ele
elene: _ nikush unda icocxlo
me: _ ele gtxov damelaparake chemo sixarulo ele ar damtovo gtxov.
elene: _ nikush mitxari rom giyvarvar
me: _ ele miyvarxar chemi gmerti xar eleeee
elene: _ nikush dampirdi rom geyvarebi
me: _ ele chemi sikvdilis bolomde meyvarebi ele gpirdebi chven yoveltvis ertad viqnebit
elene: _ nikush gtxov wadi ar minda rom eseti gaxsovde
me: _ ele gtxov magas nu metyvi
elene: _ nikush........................
me: _ ele ele eleeeeeeeeeeeee
.......................................
me: _ gmertooooo ratooooom ratoooooooom ......................
Chemi elene tavis dzmas mouklavs, shemtxvevit gavardnia iaragi, roca gaigo rom fexmdzimed iyo chemsgan da amis shemdeg tviton chabarda policias da man agiara tavisi yvela danashauli. rogor vwer am yvelafers chems dgiurshi mikvirs, magram rogor ar davwero es chemi ubedureba. Tu chemi xmit ar mismina ufalma, iqneb es naweri mainc naxos da shemisminos da mapatios is rac chamidenia da chaviden. vici naxavs am dgiurs chemiani da minda rom gaagrdzelos. minda icodes chemebma rom matze magra chemi tavic ar myvarebia, rom sul memaxsovreba is wamebi, wutebi, saatebi, dgeebi, tveebi, sezonebi da wlebi. exa ki droa rom chems siyvaruls Sevxvde da xeli movxvio...............
ijda stechkina marto nikushas otaxshi, misi panashvidis dges da kitxulobda mis dgiurs. tiroda da axsendeboda tavisi nikusha.
stechkina: _ nikush me davamtvareb shens cremlian dgiurs
am sityvebshi chanda stechkinas sinanuli, siyvaruli, shurisdziebis Jini da yvelaferi ertad.


(dgiurs agrdzelebs stechkina da sadzmo)
Shenc waxvedi da ganisveneb mshvidobashi shens siyvarultan ertad. chven ertad gavizardet, ertad vswavlobdit, ertad vtamashobdit, ertad vblataobdit, ertad visrodit, ertad vsuntqavdit, ertad viyavit chirshic da lxinshic, magram sikvdili yvelas cal-calke mouvida, magram yvelgan ertad viqnebit. ertad gadavitanet rezis sikvdili, ertad gaviget elenes dakargva da ertad gipovet sheni sheyvarebulis saflavze mokluli da gpirdebit imas rom shens da chvens mters ar vacocxlebt. cota moitmine nikush da chvenc male movalt. ertad yvelgan da yoveltvis.

am sityvebit mtavrdeba dgiuri romelsac satauri araaq.
dgeebi gavida da xalxma waikitxa gazetshi amazrzeni mkvlelobebis istoria. bichi romelic zonaze araadamianurad mokles. swored misho iyo es bichi, romelic stechkinam wamebit mokla. manqanashi afetqebuli dzmakacebi. ubanshi chacxriluli axalgazrdebi. klubshi mokluli 2 bichi. swored es sazareli mkvlelobei chaidines stechkinam, jgunam, vatom, Tavgazam da zurim.

stechkinam naxevari sicocxle zonaze gaatara da didi avtoriteti moipova.
jgunac ijda cixeze cota xani da mere wamalshi gaipara.
vato moskovshi gaiqca nucistan ertad magram is saxlshi ipoves ert dilas mokluli,
Tavgazamac rusets miashura sadac iaragis biznes mihyo xeli, magram cota xanshi isic daichires da 20 wlians ixdis
zurim ki moixada 10wliani da exla shav berad agikvca.